Informe da Asemblea do MGSM realizada en Santiago o pasado día 2 de xuño de 2018, no marco da V Xornada do Movemento

Á unha e media da tarde do 2 de xuño, no salón de actos da Facultade de Psicoloxía da USC, en Santiago, realizouse a Asemblea do MGSM, diante da cal se presentou o informe da actividade desenvolvida ó longo do ano que discorre dende a última asemblea (realizada na xornada de xuño do ano pasado), e as liñas xerais de actividade para o vindeiro ano, e decidiuse a composición da Coordinadora e Portavocía

COMPOSICIÓN do MGSM

A Declaración Fundacional do MGSM está asinada por perto de 450 persoas, sendo a meirande parte profesionais da saúde mental de Galicia.

Ás entidades asinantes engadiuse neste ano Radio Prometea.

INFORME DE ACTIVIDADE (xuño 2017-maio 2018)

(toda a actividade está recollida na web ou en faceboook do MGSM)

Relacións institucionais

– remitido ao Conselleiro de Sanidade e aos Grupos Parlamentarios o documento Orientacións Marco para a elaboración do Plan Galego de Saúde Mental

– fomos invitados pola Consellería de Sanidade a participar nas comisións de traballo para a elaboración do Plan de Saúde Mental: contestouse propoñéndo que esa proposta lle fora realizada ás entidades integrantes do MGSM

– recibido agradecemento do BNG pola asistencia ao acto de presentación do documento “Bases Democráticas para unha nova Galiza”

– enviadas informacións a Defensor del Pueblo sobre as cuestións ás que prestou atención o MGSM

– realizada entrevista coa portavoz de Sanidade do BNG no Parlamento Galego sobre iniciativas parlamentarias

Coparticipación do MGSM

– como integrantes da Coordinadora de SOS Sanidade Pública (representante: Ana Riveiro)

– membro do Consello Municipal de Saúde de Santiago (representante: Rosa Cerqueiro)

– cooperación (outubro 2017) con Amnistia Internacional para o informe La receta equivocada: El impacto de las medidas de austeridad en el derecho a la salud en España (presentado en abril 2018)

Accións públicas

– charla-coloquio sobre a situación da atención á saúde mental (dotacións e funcionamento de USM) na área da Barbanza organizada pola Plataforma Defensa Sanidade Pública do Barbanza (relatora: Iria Veiga)

– entrevistas con medios de comunicación en relación con actos ou declaracións públicas do MGSM

– valoración pública do Plan de Prevención do Suicidio en Galicia. Realización de achegas ao debate no Parlamento. Realización de denuncia pública de informacións falsas vertidas sobre o MGSM, e realizadas polo portavoz de Sanidade do Partido Popular ante o Pleno do Parlamento de Galicia

– 10 de setembro-Día Mundial de Prevención do Suicidio: realización do acto “Badaladas no Obradoiro”; presentación pública de declaración nese día e difusión pública dos datos.

– 10 de outubro-Día Mundial da Saúde Mental: mesa organizada polo MGSM: crise, traballo e saúde mental; apoio a actividades na Coruña (arte e saúde)

– apoio á reivindicación de psicólogas/os clínicas/os ante a escasísima dotacións de prazas destas/es especialistas no SERGAS

– apoio e participación nas mobilizacións contra a reforma da Lei de Saúde e en defensa da sanidade pública

– apoio á convocatoria de mobilizacións (folga e manifestacións) do 8 de marzo

Declaracións públicas

– declaración sobre as falsidades sobre o MGSM vertidas polo portavoz de sanidade do PP na sesión do Parlamento de Galicia realizada sobre o suicidio (2 outubro)

– denuncia pública da situación do Hospital de Rehabilitación Psiquiátrica de Calde (Lugo) e do retorno de “externados” a Conxo (pacientes enviados no seu día dende o Hospital Psiquiátrico de Conxo a un centro psiquiátrico privado no marco do plan de “exteriorización” de ingresados, e que son devoltos ao Hospital Psiquiátrico na actualidade) (27 novembro)

-denuncia pública da situación da Unidade de Hospitalización Psiquiátrica do Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña, na que se continua sin modificacións a pesar do denunciado sobre instalacións, contención mecánica e funcionamento. (19 decembro). Fixouse publicamente o obxectivo da abolición da contención mecánica.

– denuncia pública da morte por suicidio de paciente da Unidade de Hospitalización Psiquiátrica do Hospital Gil Casares (Santiago), salientando que non se atopaban en aplicación protocolos de prevención (25 xaneiro)

– denuncia pública da actitude elusiva de responsabilidades da Xerencia da EOXI de Lugo ante as denuncias públicas realizadas, por organizacións sindicais e o propio MGSM, sobre o estado do Hospital de Rehabilitación Psiquiátrica de Calde (21 febreiro)

– denuncia pública da morte por suicidio dunha paciente ingresada no HULA (Lugo), pola carencia de programa de prevención e de recursos de saúde mental, así como da resposta dada polos responsables do Hospital aos familiares ( 21 maio)

Actividades en curso

– grupo de traballo sobre Dereitos das Persoas con Problemas de Saúde Mental (elaboración da Carta de Dereitos). Coordinador do grupo: Benito López de Abajo. Tarefa definida como de desenvolvemento continuo.

– sostemento da web e redes de comunicación social (responsable: Iria Veiga)

Outras

– orientacións a usuarios/as de servizos de saúde mental (por demanda) sobre dereitos e procedementos de reclamación do respecto e satisfacción dos mesmos

– proporcionouse por demanda orientacións a periodistas e documentalistas (temática principal: suicidio)

LIÑAS XERAIS DE ACTIVIDADE PARA O PRÓXIMO PERÍODO

A guía principal de actuación contense na Declaración Fundacional do MGSM. A óptica dos dereitos das persoas usuarias de servizos de saúde mental deberá orientar as accións do MGSM, así como as investigacións de funcionamento de servizos e a elaboración de propostas alternativas á situación actual.

A cuestión das dotacións de recursos públicos e da satisfacción das prestacións sanitarias será outro foco de atención.

A elaboración e valoración de plans e políticas públicas relacionadas coa saúde mental constituirá outra área de traballo.

Deberá tamén atenderse á sensibilización social, ao mantemento no foco de atención das cuestións da saúde mental (nos eidos da política, e da actividade social e profesional), á mobilización dos/as directamente afectados/as no traballo de xeración de alternativas e na visualización das propostas, e ao traballo de cooperación cos medios de comunicación.

ELECCIÓN DA COORDINADORA E PORTAVOCÍA DO MOVEMENTO

Apróbase a seguinte composición: Delia Guitián Rodríguez , Rocío Basanta Matos, Eva Dorado Andrade, Iria Veiga Ramos, María Xosé Abuín Álvarez (CIG Saúde), Ana Riveiro Currais (Federación de Sanidade de CCOO), Miguel Vieito Villar, Benito López-de Abajo Rodríguez, Rosa Cerqueiro Landín, Xavier Sardiña Agra, Marisol Filgueira Bouza, Paula Tomé Espiñeira, Marisol Fernández Valado, Juán Soriano Barceló, Miguel Anxo García Álvarez (portavoz).

Ás dúas e media da tarde finaliza a Asemblea.

UNHA NOVA ESTAFA SANITARIA NO SUR DE GALICIA

Corría o ano 2010 cando, en referencia á Estratexia SERGAS 2014,  dicía a Conselleira de Sanidade Dna. Pilar Farjas: “Esta Estrategia recoge los objetivos que nos planteamos desde que asumimos la responsabilidad de gobierno y de gestión en la sanidad gallega, y nuestro compromiso con los ciudadanos, los profesionales y demás grupos sociales de interés, de trabajar para alcanzarlos.”

E Rocío Mosquera, daquela Xerente do SERGAS e pouco máis tarde Conselleira, engadía: “En este documento se recogen los 7 objetivos estratégicos priorizados y las 40 líneas de actuación que vamos a desarrollar para alcanzarlos.”

Aquela Estratexia, xa caducada (agora a Consellería ten outra, a Estratexia 2020) definía como obxectivo na súa terceira liña de actuación (pax.29):

Atención a la salud mental: Potenciar el desarrollo de la psiquiatría infanto-juvenil, con la creación de dispositivos de hospitalización psiquiátrica y de hospitales de día infanto juveniles.

No ano 2012 inaugurouse unha Unidade de Hospitalización en saúde mental para a infancia e adolescencia no Hospital Clínico de Santiago, coa metade das prazas previstas e co equipo asistencial incompleto. Aí sigue aínda igual de deficitaria a como se abriu.

En 2013 comprometeuse, por parte dos gobernantes, a creación da segunda Unidade de Hospitalización para a Área Sur de Galicia (Ourense e Pontevedra). Utilizouse o proxecto publicitariamente para a mellor rendibilidade política do Partido Popular e, despois, deixouse de lado.

En xullo de 2014 maniféstábase, polos xefes de servizo de Pediatría e Psiquiatría do Complexo Hospitalario de Vigo (CHUVI), que faltaban detalles para crear esa Unidade e dicían que estaban pendentes de pechar moitos flocos (recoñecían que era unha vella aspiración do CHUVI que se fundamentaba na Estratexia SERGAS 2014, que sería referencia para o Sur de Galicia, que disporía de seis camas, que estaría nun espazo diferenciado, que quedaban “detalles” de dotación de persoal, que estaban moi ilusionados, que melloraría moito a atención, e afirmaban dispor do visto e prace do SERGAS mostrándose dipostos a traballar “duro para que saia adiante”).

En maio de 2016 o Movemento Galego da Saúde Mental (MGSM) denunciaba a carencia desta Unidade no CHUVI e tamén que se estaban a vulnerar os dereitos da infancia ao ingresar menores nas Unidades de Hospitalización de Adultos, restrinxíndoselle a mobilidade ao seu cuarto, para que así non entraran en espazos de adultos e poder dese xeito o Hospital sortear a  vulneración directa da lei (que ordena o ingreso dos/as menores de idade en espazos específicos).

En xullo de 2016, en  información pública, os xefes de servizo de Pediatría e Psiquiatría continuaban a reclamar unha unidade específica e sinalaban necesidades de dotación de psicoloxía clínica e enfermería. Ao dia seguinte o  actual xerente do CHUVI, recoñecía que os menores da sua área eran derivados para ingreso á Unidade de Hospitalización do Hospital

Clínico de Santiago (afirmaba que a cantidade era “pequena”, en referencia a dez menores), que nas Unidades de Adultos ingresaran quince adolescentes e que o obxectivo de crear a Unidade de Hospitalización non era prioritario. Pechaba así este tema e deixaba atrás as promesas das dúas Conselleiras, os obxectivos incumpridos da Estratexia SERGAS 2014 e a súa propia  responsabilidade no seu incumprimento.

Entón os xefes de servizo comezaron a considerar solucións  simples, que pasaban en síntese por diferenciar a hospitalización de nenos/as e de adolescentes de tal xeito que a primeira aparecería ubicada en Pediatría e a segunda nun espazo reformado no lugar de hospitalización de adultos no que, illando un corredor,  habilitaríanse camas para adolescentes.

O MGSM denunciou inmediatamente  o abandono do proxecto de crear a Unidade sinalando que “non é aceptable ningunha solución que non sexa a de creación dunha Unidade de Hospitalización de Saúde Mental para a Infancia e Adolescencia da zona Sur de Galicia con recursos específicos de nova creación (proxecto e programas terapéuticos definidos, espazos, materiais  e dotacións profesionais).”

Dende entón todo seguiu igual ata que, hai uns días,  o Conselleiro de  Sanidade e o xefe de servizo de psiquiatría confirmaban o que se estaba a anunciar en xullo de hai dous anos: non se creará unha unidade específica, non se dotará con novos recursos, e reordenaranse espazos habilitando un corredor.

Desprézanse así tódalas recomendacións neste eido da atención sanitaria, incluídos os propios plans da Consellería de Sanidade.

Pero, por se fora pouca a estafa que se lle vai facer á poboación das provincias de Pontevedra e Ourense, aos profesionais e á poboación infantil e xuvenil necesitada de atención hospitalaria co abandono do proxecto de creación da unidade de Hospitalización, o Conselleiro despáchase afirmando que “con la unidad de Vigo tendremos ya ordenada la psiquiatría en este ámbito”.

Di iso cando en Galicia,e sirvan só como  algúns exemplos da nosa situación, non existe un só hospital de Día en Saúde Mental Infantil e da Adolescencia (recoñecida a súa necesidade na Estratexia SERGAS 2014) mentres en Cataluña teñen 31 prazas por cada 100.000 habitantes; ou cando estamos nun 40% por debaixo da media de dotación do Estado Español en psiquiatras e psicólogas/os clínicas/os para a atención a esta poboación; ou cando en prazas de hospitalización temos menos da metade das que ten Euskadi, Cataluña ou Castela-A Mancha.

Non se debe ignorar que a información feita pública sobre este tema, noutro mes de xullo máis, é unha manipulación propagandística da Consellería de Sanidade para intentar aparentar realizacións pola Xunta cando en realidade nisto non se fixo nada bo en anos, e xusto depois de que se veña de coñecer o informe do Mecanismo de Prevención da Tortura-Defensor del Pueblo sobre a gravedade do que ocorre no Hospital Psiquiátrico de Conxo, e  tamén a realidade dos ingresos de pacientes con procesos agudos en unidades psiquiátricas situadas fóra dos Hospitais Xerais (caso do Hospital de Calde en Lugo) contravindo a Lei Xeral de Sanidade.

Non é aceptable esta conduta nun Conselleiro. E menos aínda o é que xefes de servizo asistenciais proporcionen xustificacións argumentais para a súa propaganda a políticos e xerentes que coa súa actuación incumpren as súas propias promesas, directrices e obrigas sanitarias.

É inmoral utilizar así as necesidades das persoas e facer manipulación informativa cos seus  dereitos, mentres se agochan as propias responsabilidades incumpridas.

 

https://www.facebook.com/movementogalegodasaudememovementogalegodasaudemovementogalegodasaudememovementogalegodasaumovementogalegodasaudememovementogalegodasaudemovementogalegodasaudememovementogalegodas